กำหนดการที่สำคัญ

กำหนดการกิจกรรม

2 - 5 ต.ค.

อบรมครูหลักสูตร AI and Data Science

9 - 12 ต.ค.

อบรมครูหลักสูตร Robotics

9 - 12 ต.ค.

อบรมนักเรียนหลักสูตร Robotics

16 - 27 ต.ค.

ฝึกประสบการณ์ทำงาน Will หลักสูตร Robotics

16 - 25 ต.ค.

อบรมนักเรียนหลักสูตร

AI and Data Science 

??

ฝึกประสบการณ์ทำงาน Will หลักสูตร

AI and Data Science 

อบรมครู

หลักสูตร AI and Data Science

ระหว่างวันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2566
Introduction to AI
Generative AI
การจัดการเรียนรู้ AI
ในโรงเรียน
Introduction
to Data Science
การจัดการเรียนรู้
Data Science
ในโรงเรียน

หลักสูตร Robotics

ระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2566
Robotics
Industrial sensor
and actuator
Augmented Reality
Internet of Things
System Integration

อบรมนักเรียน

หลักสูตร Robotics

อบรมระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2566

Robotics
Industrial sensor
and actuator
Augmented Reality
Internet of Things
System Integration

ฝึกประสบการณ์ระหว่างวันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2566

ฝึกประสบการณ์ทำงาน
นำเสนอโปรเจค
ฝึกประสบการณ์ทำงาน

หลักสูตร AI and Data Science

อบรมหลักสูตร Data Science ระหว่างวันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2566

Design Thinking
Ethics & Privacy
Python for Data Science (Colab)
Data Collection
Data Exploration
Visualization
Statistics for
Data science
Data Clustering
Pattern Recognition
/ Decision tree
Model Evaluation
SQL
Signal Processing
Text Processing
Image Processing
ML Tools
(Power BI,Google dataStudio)

อบรมหลักสูตร AI ระหว่างวันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2566

Design Thinking
Ethics & Privacy
AI Literacy
Mathematic of AI
KidBright AI
KidBright AI Contest
KidBright MicroAI/EV