รับสมัคร

รับสมัคร

ด่วน !! โอกาสสำหรับเยาวชนในการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้าน Robotics, AI และ Coding ฟรี !!

โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่าย ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC)

เปิดรับเยาวชนเข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน Robotics, AI และ Coding ที่สามารถนำไปใช้งานได้ในอนาคต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการ โครงการที่จะช่วยให้นักเรียนระดับมัธยมปลายและอาชีวะได้มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพ โดยได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตลาดแรงงานและอาชีพในสายงาน Robotics, AI และ Coding ปูทางสู่การเข้าทำงานจริงในอนาคต

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วม


ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

จะได้เรียนแบบออนไลน์

ระยะเวลา 2 เดือน พ.ค. - มิ.ย.66

เมื่อผ่านการคัดเลือก จะได้อบรมแบบ on site และเข้าฝึกงานร่วมกับนักวิจัยหรือสถานประกอบการที่เป็นพันธมิตรในช่วงเดือน ต.ค. 66

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ในการเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร

5 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2566

เงื่อนไขการรับสมัคร

สมัครในนามสถานศึกษา

สถานศึกษาสามารถส่งรายชื่อ

นักเรียนไม่เกิน 10 คนต่อโรงเรียน

สมัครในนามบุคคลไม่จำกัดจำนวน

ไม่จำกัดสังกัดและโรงเรียน

ผู้สมัครมีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี

( ระดับมัธยมปลาย - อาชีวะศึกษา )

นักเรียนต้องศึกษาอยู่ใน

สถานศึกษาในภาคกลาง

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

และภาคใต้

สมัครได้ที่