พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ฟีโบ้และพันธมิตรร่วมจัดงานใหญ่ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ 128 โรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่าย ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) กับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.00 – 14.00 น.

อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

ชั้น 3 (โรงยิม) มจธ.