พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ฟีโบ้ มจธ. จับมือพันธมิตร ลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (RAC) กับกลุ่มโรงเรียน-วิทยาลัยจำนวน 128 แห่ง

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2566 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มโรงเรียนและวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือ 128 แห่ง ภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง ผู้อำนวยการ FIBO และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน-วิทยาลัย และคณะอาจารย์จากกลุ่มโรงเรียน-วิทยาลัยเครือข่ายฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตกและใต้ โดยโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง ซึ่งการลงนามมีขึ้น ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มจธ. (บางมด)

บรรยากาศภายในงาน

รับชมพิธีลงนามย้อนหลัง