กิจกรรมอบรมครู และนักเรียน ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2566

กิจกรรมอบรมครู และนักเรียน ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2566

โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) เป็นโครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งหมด 4 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูและนักเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถพิเศษมีสมรรถนะที่สูงขึ้นทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ที่มีเป้าหมายพัฒนากำลังคนจำนวน 100 คน โดยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมีผู้แทนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรม โดยการอบรมครอบคลุมหัวข้อ Robotics, Industrial Sensor and Actuator, Internet of Things, Augmented Reality, Design Thinking, Microcontroller, Solidworks และ Computer Communication Protocol นอกจากนี้ นักเรียนที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจะได้ทำโครงการที่ได้โจทย์จริงจากบริษัท และได้นำเสนอผลงานในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยระดับของสมรรถนะ (Competency) ของนักเรียนจะได้รับการบันทึกในระบบ Talent Pool ของประเทศภายใต้การดูแลของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ภาพกิจกรรม