นักเรียนในโครงการฯ เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด

นักเรียนในโครงการฯ เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด

โครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) ได้นำนักเรียนในโครงการเข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด รวมถึงรับโจทย์จริงสำหรับภาคปฏิบัติในการจัดทำชุดแขนกลสำหรับหยอดกาวตามแผนการเคลื่อนที่และชุดแขนกลสำหรับหยิบชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดวางในบรรจุภัณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา PreWiL/Project-based Learning ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2566 ณ อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ภาพกิจกรรม