นักเรียนในโครงการฯ เข้าศึกษาดูงานที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

นักเรียนในโครงการฯ เข้าศึกษาดูงานที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

โครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) ได้นำนักเรียนในโครงการเข้าศึกษาดูงานที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค รวมถึงรับโจทย์สำหรับภาคปฏิบัติในหัวข้อ Automatic Conveyor System, Mixing tank และFoam mixing machine ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา PreWiL/Project-based Learning ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2566 ณ อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ภาพกิจกรรม