AR/MR Monitoring

AR/MR Monitoring

1.ที่มาและความสำคัญ

  • AR/MR Monitoring คือ AR ที่สามารถทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานของโรงงาน ทำให้สามารถสตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก PLC, MES, ERP, SCADA หรือระบบบันทึกประวัติข้อมูล เช่นเดียวกับข้อมูลเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ เพื่อการ Monitor
  • ด้วยการที่ AR และ MR สามารถนำเสนอข้อมูลซ้อนทับกับความเป็นจริงได้ ทำให้สะดวกแต่การควบคุมเครื่องจักรที่อยู่ตรงหน้า เพราะสามารถเห็นเครื่องจักรขณะควบคุม พร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่นำมาแสดงผล
  • ซึ่งการทำระบบแสดงผลข้อมูลต่างๆ จำเป็นต้องใช้งานระบบ IOT เพื่อส่งออก และรับค่าข้อมูล ระหว่างอุปกรณ์ ด้วยการใช้ระบบนี้เองก็ทำให้สามารถต่อยอดทำเป็นการควบคุมผ่านระบบ IOT ได้เเช่นกัน
  • ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทำให้กลุ่มของเราจึงสนใจในการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการใช้งาน AR/MR Monitoring กับด้านอุตสาหกรรม

2.ภาพรวมของระบบ

ภาพรวมของระบบในรุ่นทดลอง

ภาพรวมของระบบในโปรเจค


3.การออกแบบและพัฒนาระบบ

3.1 โมเดลต้นแบบการทำงาน

เริ่มศึกษาจากการใช้งาน AR image tracking เพื่อแสดงค่าผล Sensor จาก ESP32 บนโทรศัพท์มือถือ

3.2 ผลงานฉบับสมบูรณ์

มีการใช้งาน HoloLens แสดงค่าผล Sensor จาก ESP32 ควบคุมการทำงานของ ESP32 และ Dobot mg400 ให้ทำงานแต่ละแกน


4.ผลการทดลอง


5.สรุป

จากผลงานทั้งหมดนี้ได้ผลดังต่อไปนี้


6.สมาชิก

1.นายเศรษฐพงษ์ แก้วนอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
2.นายนันทิวัฒน์ จันทรเทพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
3.นายวรภัทร จิตติชานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครปฐม
4.นายเอกภาพ วารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทวีธาภิเศก จังหวัดกรุงเทพมหานคร