นักเรียนในโครงการฯ เข้าศึกษาดูงานที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

โครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่า …

นักเรียนในโครงการฯ เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด

โครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่า …

กิจกรรมอบรมครู และนักเรียน ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2566

โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยา …

ประกาศเปิดระบบส่งประกาศนียบัตร

เงื่อนไขการส่งใบประกาศนียบัตร ผู้เข้าโครงการจะต้องได้ใบประกาศนียบัตรครบอย่างน้อย 2 ห …

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ฟีโบ้ มจธ. จับมือพันธมิตร ลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ป …

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ฟีโบ้และพันธมิตรร่วมจัดงานใหญ่ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ก …