conveyor system นายปรีดี พาหิระ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

บันทึกการทำโครงงานในวันที่ 16/10/66 ถึง 27/10/66 โดยระบบที่พวกผมได้สร้างมันขึ้นมา เร …