นักเรียนในโครงการฯ เข้าศึกษาดูงานที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

โครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่า …

นักเรียนในโครงการฯ เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด

โครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่า …

กิจกรรมอบรมครู และนักเรียน ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2566

โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยา …