กิจกรรม

  • นักเรียนในโครงการฯ เข้าศึกษาดูงานที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

  • นักเรียนในโครงการฯ เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด

  • กิจกรรมอบรมครู และนักเรียน ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2566

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรม

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  • ประกาศเลือกศูนย์สอบ