หลักสูตร

หลักสูตร

พื้นฐานวิทยาการหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

(Basic Robotics and Automation)

บทนำของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ส่วนประกอบของหุ่นยนต์และประเภทหุ่นยนต์

ตัวอย่างการใช้งานหุ่นยนต์ สายอาชีพของวิศวกรรมหุ่นยนต์ พื้นฐานการออกแบบ

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

การประยุกต์ใช้ไอโอที

(Internet of Things)

พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาระบบ

สมองกลฝังตัว (Embedded System)

การใช้งานเซนเซอร์และตัวขับเคลื่อน

เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

(Internet of Things: IoT) บูรณาการร่วมกับการควบคุมอุปกรณ์ระยะไกลสำหรับ

ภาคอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality)

พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริงเสริม การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันความจริงเสริม และการประยุกต์ใช้งานแอพพลิเคชันความจริงเสริมร่วมกับ

การควบคุมระบบอัตโนมัติ

วิทยาการข้อมูล

(Data Science)

พื้นฐานการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาการข้อมูล ได้แก่ การตั้งคำถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

การสื่อสารและการทำผลลัพธ์ให้เป็นภาพ

ผ่านการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์ตามกระบวนการและนำผลการวิเคราะห์มา

ใช้ประโยชน์

ปัญญาประดิษฐ์

(Artificial Intelligence)

บทนำของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ส่วนประกอบของหุ่นยนต์และประเภทหุ่นยนต์

ตัวอย่างการใช้งานหุ่นยนต์ สายอาชีพของวิศวกรรมหุ่นยนต์ พื้นฐานการออกแบบ

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

โครงงานด้านวิทยาการหุ่นยนต์

ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง

(Robotics, AI, and Coding:

RAC Project)

การบูรณาการองค์ความรู้ของรายวิชา เพื่อแก้ไขโจทย์จริงจากภาคผลิตหรือภาคบริการ

ผ่านกิจกรรม PreWiL เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานกับหน่วยงานที่ร่วมโครงการ

หลักสูตรการเรียน Online

ในการเรียนรู้ออนไลน์จะถูกแบ่งเป็น 2 Tracks ได้แก่ Track 1 : Robotics และTrack 2 : AI and Data Science

ระยะเวลาการเรียน 29 พฤษภาคม - 14 สิงหาคม 2566

หลักสูตร Robotics

บทเรียนที่ 1 เรื่อง Intro to Robotics 

บทเรียนที่ 2 เรื่อง 3D Design with Onshape  

บทเรียนที่ 3 เรื่อง Basic Electronics in Robotics  

บทเรียนที่ 4 เรื่อง Basic Actuator in Robotics

บทเรียนที่ 5 เรื่อง Robotic Automation Systems (PLC)

หลักสูตร AR

บทเรียนที่ 1 เรื่อง Introduction to Augmented Reality

หลักสูตร AI

บทเรียนที่ 1 เรื่อง อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑

(AI for Schools Level 1)

บทเรียนที่ 2 เรื่อง อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๒

(AI for Schools Level 2)

บทเรียนที่ 3 เรื่อง อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๓

(AI for Schools Level 3) 

บทเรียนที่ 4 เรื่อง อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๔

(AI for Schools Level 4)

หลักสูตร IOT

บทเรียนที่ 1 เรื่อง Internet of Things Applications

บทเรียนที่ 2 เรื่อง MQTT for Beginner

บทเรียนที่ 3 เรื่อง การใช้งานอินพุต/เอาต์พุตบนบอร์ด KidBright ในเทคโนโลยี IoT

  • ตอนที่ 1 เรื่องแนะนำ KidBright และ KidBrightIDE
  • ตอนที่ 2 เรื่องการเขียน code เบื้องต้นโคมไฟและพัดลมอัตโนมัติ
  • ตอนที่ 3 เรื่องการเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
  • ตอนที่ 4 เรื่องการเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่
  • ตอนที่ 5 เรื่องการใช้บอร์ดแบบ Internet of Things
  • ตอนที่ 6 การต่อยอดบอร์ด KidBright รถบังคับผ่านสมาร์ตโฟน
  • การทดสอบ https://www.kid-bright.org/simulator/home

หลักสูตร Data Science

บทเรียนที่ 1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python

บทเรียนที่ 2 เรื่อง อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูงวิทยาการข้อมูล

หลักสูตรการเรียน On-Site