กิจกรรมอบรมครู และนักเรียน ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2566

โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยา …