ชุดการเรียนรู้ Internet of Things ในด้านการเกษตร (Smart farm)

1. ที่มาเเละความสำคัญ ผู้พัฒนาได้รับโจทย์จากทางบริษัท ThaiEasyElec ว่าต้องการให้พัฒน …

conveyor system นายปรีดี พาหิระ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

บันทึกการทำโครงงานในวันที่ 16/10/66 ถึง 27/10/66 โดยระบบที่พวกผมได้สร้างมันขึ้นมา เร …

ชุดการเรียนรู้ Smart Farm ชุดที่ 3 เรื่องการรับข้อมูลค่าความชื้นในดินเเละสั่งงานระบบรดน้ำต้นไม้

ในชุดนี้เราจะมาเรียนรู้การทำงานของระบบสื่อสารสองทางคือการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ DHT 22 …

ชุดการเรียนรู้ Smart Farm ชุดที่ 2 เรื่องการรับข้อมูลอุณหภูมิ

ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการรับค่าอุณหภูมิจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ DHT 22 โดยจ …

นักเรียนในโครงการฯ เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด

โครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่า …

กิจกรรมอบรมครู และนักเรียน ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2566

โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยา …